Ojla – turistična agencijaOjla – turistična agencija
Forgot password?

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta OJLA oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira OJLA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.ojla.si. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve turistične agencije OJLA in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira OJLA, v katerikoli poslovalnici OJLE ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi OJLA in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju, bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije OJLA za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo na prijavnico/ponudbo pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 €, kar je objavljeno tudi na vidnem mestu v poslovalnicah agencije OJLA. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve agencije OJLA. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) plača potnik varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku OJLE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, Če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni OJLE ali pooblaščeni agenciji oz. ko OJLA prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/ voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve, v primeru vračila plačila OJLA v ne more izplačati gotovine, temveč kupcu vrne znesek na njegov transakcijski račun, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

VI. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. OJLA si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja OJLA potnika obvesti do najkasneje 20 dni pred odhodom. OJLA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru OJLA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. OJLA lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

VII. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in OJLA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna OJLA po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum OJLA , le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov OJLA potniku ne vrača. OJLA ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje OJLE pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar OJLI ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima OJLA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja.

Če potnik nima sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi, je višina povračila stroškov odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan OJLI povrniti administrativne stroške v višini 15 € oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

Stroški odpovedi za izlet ali potovanje (sestavljen paket iz prevoza in dodatnih storitev (ogledi in/ali namestitev)

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – brezplačno
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 7 dni do 1 delovni dan do 16:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
 • odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.


Stroški odpovedi za rezervacijo samo namestitve (izredni pogoj*):

 • brezplačna odpoved do 15 dni pred odhodom
 • 14-10 dni pred odhodom so stroški 30%
 • 9-5 dni pred odhodom 50%
 • 4-1 delovni dan do 16:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80%
 • odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100%

Strošek vsake stornacije je 15 € prijavnine.

*Izredni pogoj velja ob okrevanju turizma za leto 2021 za večino ponudbe, ko je organizator agencija Ojla. Izjeme lahko imajo svoje pogoje odpovedi, ki so zapisani pri vsaki posamezni ponudbi na spletni strani www.ojla.si.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar OJLA ni organizator potovanja, je določena s Splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih OJLI narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z OJLO, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani OJLA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna OJLA potniku administrativne stroške v višini 15 €, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

IX. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino (riziko odpovedi). Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Natančni pogoji, ki veljajo ob potnikovi odpovedi, so zapisani v splošnih pogojih posamezne zavarovalnice, kjer je zavarovanje sklenjeno. Ti splošni pogoji so podani potniku ob sklenitvi rezervacije, preberete pa si jih lahko tukaj. Zavarovanje je sklenjeno s podpisom prijavnice/pogodbe med OJLA in potnikom ali s plačilom le-te. Podpis zavarovalne police zaradi narave dela preko telefona in interneta ni potreben. Odstopnina je določena v pogojih zavarovalnice. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma tudi, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima OJLA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve po napotnici/voucherju. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika prevoznik ne sprejme na prevoz (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima OJLA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

X. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

OJLA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. OJLA si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 8 (osem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov po avtobusu ,
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini,
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

OJLA si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za OJLA pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. OJLA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z OJLO, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil OJLE. OJLA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere OJLA ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. OJLA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da OJLA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, ne pa tudi do nadomestila škode. O kakršnikoli naknadni spremembi programa OJLA potnika nemudoma obvesti. V primeru, da stanje na kraju samem OJLI ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko OJLA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnikom, prijavljenim na enodnevne izlete, ali na počitnice v Sloveniji ali na Hrvaškem z lastnim prevozom, OJLA pošlje obvestilo pred odhodom najkasneje 5 dni pred odhodom, razen če je ob rezervaciji drugače dogovorjeno. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme, se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XII. ODGOVORNOST OJLE ZA PRTLJAGO

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik – ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali na hotel. Za prevoz živali in posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu neposredno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. OJLA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XIII. TOČNOST PREVOZNIKOV

OJLA si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku; dan odhoda in dan vrnitve se štejeta kot dneva potovanja. Hotelir potniku pri prihodu v poznih večernih urah ali odhodu v zgodnjih jutranjih urah ni dolžan postreči večerje oz. zajtrka. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma, v kolikor ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

XIV. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika OJLE. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XV. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo OJLA bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

XVI. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki so jih potniki vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategoriji. Standardi turističnih ponudb med izbranimi destinacijami so različni in neprimerljivi. OJLA lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je informativne narave in je posebej označeno, da gre za oceno OJLA. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije ali organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Organizator prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh hotelov, saj na oblikovanje domačih strani posameznih hotelov nima vpliva. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

XVII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem pri predstavniku/ vodniku OJLE, pri neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, OJLA poznejše reklamacije ne bo upoštevala.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije OJLA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje najkasneje 60 dni po izteku aranžmaja, na naslov: TURISTIČNA AGENCIJA OJLA d.o.o., Petrov trg 2, 3311 Šempeter.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer OJLA take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v v primeru nekvalitetno opravljene storitve omejena z višino vplačanega aranžmaja; če po krivdi OJLE ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima OJLA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona

XVII. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vaša zasebnost in osebni podatki so zaupni in v agenciji Ojla to spoštujemo in temu posvečamo veliko pozornost. Naša politika varstva podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili.

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami.

Na tem mestu bomo pojasnili, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo. V nadaljevanju bomo tudi navedli, kako varujemo vaše podatke, komu jih posredujemo in kako lahko sami spremenite svoje podatke.

• Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so informacije, ki jih je mogoče uporabiti za ugotovitev vaše identitete. Te informacije so na primer vaše ime, naslov, poštna številka, naslov IP, telefonska številka ali vaš elektronski naslov. Informacije, ki niso neposredno povezane z vašo dejansko identiteto (kot denimo priljubljene spletne strani ali število uporabnikov spletne strani), ne spadajo v to kategorijo.

• Kaj so anonimizirani podatki?
Pri vsakem dostopu do vsebin naše spletne ponudbe se splošne informacije samodejno shranijo (npr. število obiskovalcev in trajanje obiska na posameznih straneh ipd.). Ti podatki niso osebni in se zato obdelujejo v anonimizirani obliki. Te vrste podatkov uporabljamo izključno v statistične namene in z njihovo pomočjo optimiziramo našo spletno ponudbo.

• Katere vaše podatke zbiramo?
Vaše osebne podatke zbiramo za izvedbo ponudb in vaših izbranih storitev. To velja zlasti pri rezervaciji potovanj, ki jih ponujamo, vendar tudi pri izpolnjevanju formularjev, sodelovanju v nagradnih igrah, pri naročilu novic, pri sodelovanju v anketah, pri ocenjevanju potovalnih storitev kot tudi pri posredovanju elektronske pošte ali pri uporabi spletnih storitev.

Prosimo, upoštevajte dejstvo, da lahko pri rezervaciji turističnih storitev zbiramo tudi osebne podatke vaših sopotnikov. Zato se prepričajte, da boste vse informacije, ki se nanašajo na tretje osebe, podali z njihovim soglasjem.

• Kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke?
Naše podjetje se ukvarja s prodajo turističnih storitev in s tem povezanimi storitvami, obračuni in storitvami za podporo potnikom. V ta namen tudi uporabljamo, zbiramo ter obdelujemo vaše podatke.

Če vaše osebne podatke zbiramo izključno na podlagi uporabe naše spletne strani, jih uporabljamo za vsebinsko izoblikovanje pogodbenega razmerja o storitvah telemedijev ter za izboljšanje kakovosti naših spletnih storitev. Če sodelujete v nagradnih igrah, uporabljamo vaše podatke za izvedbo iger, če pa je tako predvideno v splošnih pogojih nagradne igre pa tudi za informiranje o naši ponudbi. Pri naročilu na novice zbiramo in obdelujemo vaše podatke za izdelavo vsebin in za pošiljanje novic.

Če se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo na podlagi rezervacije turistične storitve, uporabimo te podatke skladno s pogodbo za posredovanje produkta in za izvajanje s tem povezanih storitev.

Zbiranje, obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov za namene informiranja o naši ponudbi in za potrebe raziskave tržišča potekajo izključno v okviru zakonskih določil. Uporabo vaših podatkov v prej omenjene namene lahko kadar koli prekličete. Pri vsaki uporabi vaših podatkov za oglaševalske namene, raziskave tržišča ali mnenjske raziskave vas bomo še posebej opozorili na to, da imate možnost kadar koli preklicati nadaljnjo uporabo svojih podatkov, oz. vam bomo ponudili enostavno možnost za odjavo te funkcije (npr. spletno povezavo).

• Komu posredujemo vaše osebne podatke?
Za potrebe izvajanja in izpeljave turističnih storitev, ki jih posredujemo, bomo vaše podatke posredovali vašemu ustreznemu pogodbenemu partnerju (npr. organizatorju potovanja, letalski družbi, hotelu, potovalni agenciji, izposojevalnici avtomobilov, ponudnikom obračunskih in distribucijskih storitev ali zavarovanja potovanj).

V okviru nagradnih iger posredujemo vaše podatke ustreznim partnerjem nagradne igre, če je tako navedeno v Splošnih pravilih nagradne igre.

V primeru naročila na e-novice posredujemo vaše osebne podatke izvajalcu, ki ga uporabljamo za pošiljanje publikacije, v primerih informiranja o naši ponudbi pa partnerjem, ki skrbijo za personalizacijo in distribucijo tiskovin.

V zvezi z uporabo spletnih storitev posredujemo vaše podatke našim ponudnikom spletnih sistemov (podjetje za gostovanje sistema, spletna orodja za rezervacije, sistemi za podporo potovalnim agencijam (»Mid-Office Systems«), ponudniki spletne analitike, globalni distribucijski sistemi in tržniki). Naši sistemski ponudniki nam pomagajo pri izboljšavi sistemov in ponudb.

Osebne podatke posredujemo v okviru, ki ga dopuščajo zakonski predpisi, izključno v primerih, ko je to potrebno za izvedbo vaše rezervacije ali za s tem povezan postopek plačila. V vseh ostalih primerih velja, da posredujemo le anonimizirane podatke, ki jih nikakor ni mogoče povezati z vami osebno.

Zbiranje oz. posredovanje osebnih podatkov državnim ustanovam in uradom se izvaja le v okviru obvezujočih pravnih predpisov.

Izrecno izjavljamo, da osebnih podatkov, še posebej naslovov, ne prodajamo tretjim osebam.

• Kako varujemo vaše podatke?
Ker želimo vaše osebne podatke obdelovati kar se da varno, uporabljamo zlasti pri rezervaciji turističnih storitev, ki jih posredujemo, za prenos podatkov med vašim računalnikom in našim strežnikom varnostni protokol SSL (»Secure Socket Layer«). To pomeni, da je prenos podatkov vsakokrat šifriran.

Shranjevanje vaših osebnih podatkov se izvaja izključno ob upoštevanju zakonskih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji.

Če v okviru tukaj navedenih storitev podatke posredujemo našim izvajalcem, so ti zavezani tako k upoštevanju obvezujočih zakonskih predpisov kot tudi pogodbenih zahtev o varstvu podatkov.

• Pravica do dostopa do informacij
Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

• Povezave z drugimi spletnimi stranmi
Naša ponudba na spletu vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Ta izjava o varovanju podatkov ne velja za druge ponudnike. Ker nimamo vpliva na to, ali njihovi upravljavci spoštujejo določbe o varovanju podatkov, tudi ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, ažurnost in popolnost informacij, ki jih zagotavljajo na svojih straneh.

• Uporaba osebnih podatkov
V primeru osebne, telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je osebno, telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Prav tako se šteje, da je posameznik sprejel te splošne pogoje takrat, ko se je prijavil na e-novice ali drugo vrsto obveščanja o ponudbi ter ko je s spletnim obrazcom poslal povpraševanje.
Posameznik s sprejetjem teh splošnih pogojev podaja soglasje Ojli za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Ojle in njenih poslovnih partnerjev. Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

• Upravljavec osebnih podatkov
Ojla d.o.o. je odgovorna za shranjevanje in obdelavo podatkov, hkrati pa je tudi ponudnik storitev. Podrobnejše podatke o družbi in možnosti, kako z nami navezati stik, najdete v našem kolofonu.
Ojla upravlja s spletnimi stranmi: www.ojla.si, www.mobilne-hisice.si ter www.bozicni-izleti.si

Če imate vprašanja ali če nam želite sporočiti svoje želje oziroma komentarje, ki jih imate v zvezi z varstvom podatkom, nam prosim pišite na info@ojla.si.

Bliskovit razvoj interneta pomeni, da moramo od časa do časa prilagoditi določbe, ki se nanašajo na varstvo podatkov. Na tem mestu vas bomo obveščali o morebitnih novostih.

XVIII. Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket, kot to določa ZvPot. S tem ste upravičenec polne zaščite, kot jo predvideva Direktiva EU o paketnih potovanjih. Družba za turizem in storitve Ojla d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti ter tudi zagotavlja jamstvo, da se v primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, kadar je organizator Ojla d.o.o., povrnejo vaša vplačila in/ali zagotovi vaš povratek, kadar tak turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z veljavno zakonodajo vam Ojla d.o.o. zagotavlja:
I. Prejem vseh potrebnih informacij o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.
II. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovoren organizator potovanja. Kadar to ni Ojla d.o.o., boste o tem ustrezno obveščeni.
III. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
IV. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo v skladu z veljavno zakonodajo.
V. Cena turističnega paketa se lahko poveča, kadar nastanejo posebni stroški (na primer povišanje cene goriva) in če je tako izrecno določeno v pogodbi, vendar najkasneje 20 dni pred začetkom izvedbe turističnega paketa. Če je povišanje višje od 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico odstopa od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico tudi do znižanja cene, ob nastopu okoliščin, ki to omogočajo.
VI. Od pogodbe lahko brez plačila kakršne koli (zavarovanja rizika odpovedi) in s povračilom vseh plačil odstopite, če se bistveno spremeni kateri koli od osnovnih elementov turističnega paketa, razen cene. Če podjetje, odgovorno za izvedbo turističnega paketa, le-tega pred njegovim začetkom izvedbe prekliče ali odpove, ste upravičeni do povračila vplačil le v primeru posebnih okoliščin, predvidenih v zakonodaji pa tudi do povrnitve morebitne škode.
VII. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, vendar samo v z zakonodaji predvidenih primerih, ki bi vplivali na izvedbo storitev, ki jih vsebuje turistični paket.
VIII. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine. Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno s Splošnimi pogoji in navodili podjetja Ojla d.o.o., ki so dostopni na spletni strani www.ojla.si
IX. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate kot potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in to brez plačila kakršne koli odstopnine.
X. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
XI. V primeru težav vam bo podjetje Ojla d.o.o. nudilo vso potrebno pomoč.
V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, ki onemogočajo ali preprečujejo izvedbo že vplačanega turističnega paketa, imate pravico do izvedbe le-tega, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče pa do vračila vplačil ali povratka v odhodni kraj, v kolikor je bil prevoz del vplačanega turističnega paketa. Za dogodke, ki bi lahko nastopili v takem primeru jamči Zavarovalnica Sava.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

XIX. ZDAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikcije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi predstojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja. OJLA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

XX. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe OJLE je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Celju. V skladu z določili 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov se lahko stranka obrne tudi na Evropski center za reševanje sporov (info(at)ecdr.si, 08 205 65 90) ali na katerega od ostalih izvajalcev, pristojnih za reševanje izvensodnih sporov. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti OJLI, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice OJLE in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, OJLA ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. OJLA ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato OJLA ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

IV. ZA ARANŽMAJE IZ KATALOGA ZIMA – SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato OJLA ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

V. ZA ARANŽMAJE, KJER OJLA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da OJLA ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju.

Šteje se, da OJLA prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

VI. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

– s posredovanjem številke kreditne kartice,

– v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru,da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

VII. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na spletni strani OJLE oziroma na internetni strani posrednika OJLA. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev OJLE prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

VIII. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

IX. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI IN NO NAME NAMESTITVE

Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….). Zato je potrebno upoštevati, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča …), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko…). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

Splošni pogoji veljajo od 01.11.2010. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev prenehajo veljati vse predhodne izdaje Splošnih pogojev.